Chinese Folk Arts

28/12/2007 - 6/1/2008     Lou Kau Mansion