Glossary

COMPREHENSIVE CHINESE GLOSSARY

KEY

(1) Generic for Names such as: Authors, Entities, Countries, Provinces, Districts, Regions, Towns, Periodicals, Magazines, Journals, Associations, Institutes, etc. Also for Titles of Films, Songs and all material other than Literature.1

Entries made according to the words 'spellings in the authors original articles', followed by their respective pinyin. 2

Example1: (1) Daxing 大興

Example2: (1) Cheng-Te 正德 Zhengde.

(2) Generic for Literature: Books, Articles in either Books or Periodicals, and Titles of Literacy Works such as: Poems and Book Chapters.

Example: (2) Dongri Tianjia 《冬日田家》.

(3) Generic for all Chinese words.

Example: (3) diaopai 調牌

(4) Generic for foreign words orally adapted to Chinese language or from national minorities.

Example: (4) fan tan 蕃灘

(5) Generic for Names in other language than Chinese (followed by pinyin).

Example: (5) Five Dynasties 五代 Wudai.

(6) Generic for Literature and Titles of literary words in other language than Chinese (followed by pinyin).

Example: (6) Dazzling Love 《幻旋迷情》 Huanxuan miqing

(7) Generic for all words in other language than Chinese (followed by pinyin).

Example: (7) earth 地 di.

(8) Generic for all exceptions which do not comply with previously indicated categories (followed by pinyin).

Example: (8) pachinus angulatus葛 ge.

(5) A Bowl of Tea in Respectful Silence 《和敬清寂一碗茶》 Hejing qingji yiwan cha

(1) A Chan 阿張 Azhang

(7) a hundred flowers blossom 百花齊放 baihua qifang

(1) A Leung 阿梁

(6) A Passionate World 《有情天地》 Youqing tiandi

(6) A Pile of Stuff 《一堆東西》 Yidui dongxi

(5) a real necessity 真實的必要性 zhenshi de biyaoxing

(6) A Small White Flower 《一朵小花》 Yiduo xiao baihua

(1) Ai Qing 艾青

(1) An Lu-shan 安祿山 An Lushan

(1) An-Hui 安徽 Anhui

(3) anchashi 按察使

(6) Aomen jishi tong Cai Jinghou《澳門即事同蔡景厚》

(2) Aomen shici jianzhu: Ming Qing juan 《澳門詩詞箋註·明清卷》

(2) Aomen zashi 《澳門雜詩》

(2) Aomen zayong 《澳門雜詠》

(2) Aomen 《澳門》

(3) ba 八

(1) CD Bai Juyi 白居易

(3) baihua 白話

(1) Baishi Daoren白石道人

(2) Bajiao 《芭蕉》

(2) Banana Trees 《芭蕉》 Bajiao

(3) banzhu 斑竹

(1) Bao Qing 葆青

(5) Beijing Foreign Languages University北京外語大學 Beijing waiyu daxue

(3) beiren 北人

(1) Bianxiu 編修

(7) big 大 da

(5) Bigheads 《隆腦》 Longnao

(1) Bing Xin 冰心

(1) Bingxue 冰雪

(6) Blue Star 藍星 Lan Xing

(1) Bo Wen 伯溫

(1) Bo Yu 伯玉

(3) boli hua 玻璃畫

(6) Both Sides of the North Window 《北窗內外》 Beichuang neiwai

(7) brightness 明 ming

(7) bud 艹 cao

(7) burst of thunder 霹靂 pili

(2) Busuanzi 《卜算子》

(6) Butterfly Dreams 《語蝶·蝶夢》 Yudie, Diemeng

(1) Cai Xianyuan 蔡顯原

(7) camphor laurels 豫章 yuzhang

(1) Cao Cao 曹操

(1) Cao Pi 曹丕

(1) Cao Zhi 曹植

(1) Carlos Marreiros 馬若龍 Ma Ruolong

(6) Casual Writings of a Reporter 《采訪余筆》 Caifang yubi

(5) Caves of Pa 巴峽 Baxia

(7) centre [fit exactly] 中 zhong

(7) centre [straight, upright] 正 zheng

(3) ch'an 禪 chan

(3) ch'ang 常 chang

(3) ch'ang lü 長律 chang lü

(1) Ch'ang O 嫦娥 Chang'e

(1) Ch'ang-an 長安 Chang'an

(1) Ch'ang-Ku 昌轂 Chang Gu

(1) Ch'ang-O 嫦娥 Chang'e

(1) Ch'eng-Tu 成都 Chengdu

(3) ch'i 氣 qi

(3) ch'i-yün 氣韻 qiyun

(1) Ch'i-yün sheng-tong 氣韻生動 Qiyun shengdong

(3) ch'ing ssu 青絲 qingsi

(3) ch'ing [feelings, sentiments] 情 qing

(1) Ch'ing [purity] 清 Qing

(1) Ch'u 楚Chu

(2) Ch'u-tz'u 《楚辭》 Chu Ci

(1) Ch'ü-Tzü 屈子 Qu Zi

(2) Ch'üan-T'ang-shih 《全唐詩》 Quan Tang shi

(2) Ch'un-chiang-hua-yüeh-ye 《春江花月夜》 Chun jiang hua yue ye

(3) cha 茶

(3) changduanju長短句

(1) Chang Gu 昌轂

(1) Chang Guo 昌國

(1) Chang Jo-hs 張若虚 Zhang Ruoxu

(1) Chang Qing 長卿

(1) Chang Yen-yuan 張彥遠 Zhang Yanyuan

(1) Chang-O 嫦娥 Chang'e

(1) Chaozhou 潮州

(1) Chék-Kiang 浙江 Zhejiang

(1) Chen Gongyi陳恭伊

(1) Chen Ruoxi 陳若曦

(1) Chen Yanhua陳艶華

(1) Chen Yanyu 陳衍虞

(1) Chen Yinke 陳寅恪

(1) Chen Zibao 陳子褒

(1) Cheng Tien 鄭奠 Zheng Dian

(1) Cheng Xi 程曦

(1) Cheng-Te 正德 Zhengde

(1) Chengde 承德

(1) Chengdu成都

(1) Cheo-Fei-yen 趙飛燕 Zhao Feiyan

(3) chi'yün 氣韻 qi yun

(1) Chia Tao 賈島 Jia Dao

(1) Chia-Ching 嘉靖 Jiajing

(1) Chia-King嘉靖 Jiajing

(1) Chien-ko 劍閣 Jiange

(3) chien-yin 尖音 jian yin

(1) Chin 晉 jin

(3) chin-se 琴瑟 qinse

(1) Chin-Shih 進士 Jin Shi

(1) chin-t'i-shih 今體詩 jin ti shi

(6) China Youth 《華青》 Huaqing

(5) Chinese Society 中文學會 Zhongwen xuehui

(3) ching tzu 靜字 jingzi

(3) ching 景 jing

(1) Ching-men 荊門 Jingmen

(1) Ch'ang Chien 敘建 Chang Jian

(1) Chong Guang 重光

(2) Chongjiu 《重九》

(1) Chongyang 重陽

(3) chou [sadness] 愁

(1) Chou [circumference]周 Zhou

(1) Chu Guangxi 儲光羲

(1) Chu楚

(3) chuang 莊 zhuang

(1) Chuang-Tzu 莊子 Zhuang Zi

(3) chueh-chü 絕句 jue ju

(1) Chün-Ch'uan 浚川 Junchuan

(2) Chunri Tianjia 《春日田家》

(2) Chunzhong Tianyuan Zuo 《春中田園作》

(2) Chuxia Jishi 《初夏紀事》

(1) Ci Fu 辭賦

(3) ci 詞

(3) cidiao詞調

(3) cifu 辭賦

(3) Cilü 《詞律》

(7) civilization 文明 wenmin

(7) clarity 明 ming

(7) cloud 云 yun

(6) Collected Essays on Macanese Literature 《澳門文學論集》Aomen wenxue lunji

(7) companion 伴 ban

(2) Cui Liang Xing 《催糧行》

(5) Cultural Revolution 文化大革命 wenhua dageming

(1) Dadu 大都

(1) Dai Wangshu 戴望舒

(7) dancing in iron shackles戴著鐵鏈跳舞 daizhe tielian tiaowu

(2) Dao De Jing 道德經

(1) Dashan 大汕

(1) Daoguang 道光

(7) daughter 娥皇 e'huang

(1) Daxing 大興 Daxing

(6) Dazzling Love 《幻旋迷情》 Huanxuan miqing

(2) Dianjiangchun 點絳唇

(3) diao 調

(3) diaopai調牌

(6) Diary of a Youngest Daughter 《八妹手記》 Bamei shouji

(3) dieyun 迭韻

(1) Ding Ling 丁玲

(1) Ding Lu 丁璐

(1) Dong Po 東坡

(1) Dong Li 東籬

(2) Dongri Tianjia 《冬日田家》

(1) Dongting 洞庭

(6) Double Ninth 《重九》 Chongjiu

(1) Du Ai 杜埃

(1) Du Fu 杜甫

(1) Duanmu Hongliang 端木蕻良

(1) Dunhuang 敦煌

(7) earth 地 di

(5) East Asia University 東亞大學 Dongya Daxue

(6) Elegy 《葬歌》 Zangge

(7) embolismic years 閏年 runnian

(6) Evening Love 《晚情》 Wanqing

(7) face 容 rong

(1) Fan Chengda 范成大

(1) Fan Nan Sheng 樊南生 Fan Nansheng

(4) fan tan 蕃灘

(2) Fanchu 《蕃雛》

(1) Fang Dongshu 方東澍

(1) Fang Hao 方毫

(3) fangbao 方包

(1) Fangzhang 方丈

(6) Farewell 《作别》 Zuobie

(1) Fei Xin 費信

(7) feminine beauty 美人 meiren

(3) fen-fang 芬芳 fenfang

(2) Feng yü 《風雨》 Fengyu

(6) Fifteen Years Old 《十五歲》 Shiwusui

(3) fir (tree) 杉 shan

(7) fire 火 huo

(6) First Tunes on the Heartstrings 《心弦初奏》 Xinxian chuzou

(5) Five Dynasties 五代Wudai

(5) Five Storied Pagoda 五層樓 Wucenglou

(6) Flowing Island 《流動島》 Liudong dao

(7) following 隨 sui

(6) Friendship 《友情》 Youqing

(6) From a Northern Window《北窗外》 Beichuang wai

(3) fu jianglang 副將郎

(1) Fu Xi 單溪 Shan Xi

(3) fu [bat] 蝠

(3) fu [rythmic prose] 賦

(1) Fu-hsi 伏羲Fu Xi

(3) galifen 咖哩粉

(1) Gangsu 甘肅 Gansu

(1) Gao Ge 高戈

(1) Gao Huang 高皇

(1) Gao Qi 高啓

(1) Gao Zhu 高祖 Gaozu

(3) gebu 葛布

(3) geci 歌詞

(5) Genesis 創世紀 Chuangshiji

(3) geng 更

(5) Goddess of Mercy 觀音山 Guanyinshan

(1) Gonggong 共工

(1) Gong Xianglin 龔翔麟

(1) Gongxian 鞏縣

(5) Gorges of Pa 巴峽

(5) Gorges of Wu 巫峽 Wuxia

(7) grass 艹 cao

(7) green jasper 謠 yao

(1) Gu Kuang顧況

(2) Guan Huang zongrong suo cang Xiyang jinghua 《觀黃轂兵所藏西洋鏡畫》

(1) Guan Yi 關伊

(1) Guan Zhao 觀照

(1) Guangdong 廣東

(1) Guangdong-Puyu廣東葡語

(1) Guangzhou 廣州

(3) guanshi 官史

(1) Guanyin 觀音

(2) Guo Feng 《國風》

(1) Guo Lianghui 郭良蕙

(1) Guo Moruo 郭沫若

(2) Guoshan Nongjia 《過山農家》

(2) Gushi 《古詩源》 yuan

(3) hai 孩

(5) Haiphong 占城 Zhangcheng

(1) Haiyang 海陽

(6) Half a Beautiful Woman 《半截美人》 Banjie meiren

(7) half 半 ban

(1) Han Mu 韓牧

(1) Han Suyin 韓素音

(1) Han Yu 韓愈

(1) Han 漢

(2) Han-chiang lin fan 《漢江臨汎》 Hanjiang linfan

(2) Han-yü shih-lü hsüeh 《漢語詩律學》 Hanyu shilüxue

(1) Hang-yang 漢陽 Hanyang

(1) Hanhe 漢河

(1) Hanjiang 漢江

(1) Hanlinyuan Shujishi 翰林院庶吉士

(1) Hanshui 漢水

(1) Hanwu 漢武

(2) Hanyu shih-kao 《漢語詩稿》 Hanyu shigao

(1) Hao Fang 豪放

(1) Hao Long 郝隆

(3) hao 號

(2) He Gong Mei Diao Lü《和龔美釣侶》

(1) He Jiang 何絳

(1) He Zhu 賀鑄

(3) he-k'ou 合口 he kou

(6) Heart Island, Heart Bridge 《心島心橋》 Xindao xinqiao

(7) heart 心 xin

(1) Hedong 河東

(1) Hei-lung-t'an 黑龍潭 Heilongtan

(1) Henan 河南

(1) Henei 河內

(2) Heng-chou song Li tai-fu 《衡州送李大夫》 Hengzhou song Lidafu

(1) Ho-Nan 河南 Henan

(1) Ho-yang 河陽 Heyang

(7) homeland 故鄉 guxiang

(5) Hong Kong and Macao Writers' Forum 港澳作家座談會 Gang'Ao zuojia zuotanhui

(1) Hong Zhua 鴻爪

(2) Hongloumeng 《紅樓夢》

(2) Houji 《後記》

(6) How Many Times Can Life Make You Laugh? 《人生大笑能幾回》 Rensheng daxiao neng ji hui

(4) hsi兮 xi

(1) Hsi-wang-mu 西王母 Xiwangmu

(1) Hsiang 襄 Xiang

(1) Hsiang-kiang 湘江Xiangjiang

(2) Hsiang-yang ke 《襄陽歌》 Xiangyang ge

(1) Hsiao 瀟 Xiao

(1) Hsiao-kiang 瀟湘 Xiaoxiang

(1) Hsieh He 謝赫 Xie He

(3) hsin-hui 心灰 xinhui

(2) Hsin-i wu 《辛夷塢》 Xin yi wu

(1) Hsu-Cên-Ch'ing 徐禎卿 Xu Zhengqing

(1) Hsu-Chên-Ch'ing 徐禎卿 Xu Zhenqing

(3) hsü-shih 虚實 xu shi

(1) Hsuan-tsung 玄宗 Xuanzong

(1) Hu Chenggong 胡承珙

(1) Hu Xiaofeng 胡曉風

(1) Hu 湖

(1) Hu-Kuang 湖廣 Huguang

(1) Hu-Nan 湖南 Hunan

(1) Hu-pei 湖北 Hubei

(1) Hubei 湖北

(1) Hua Jia 華嘉

(2) Hua Jian Ji 《花間集》

(1) Hua Jian 花間

(2) Hua-yu lu 《畫語錄》 Huayulu

(3) huaben 話本

(1) Huai Hai 淮海

(3) huai 懷

(1) Huaizhou 懷州

(1) Huan Wen 桓溫

(1) Huang Biao 黃標

(1) Huang Shaochang黃紹昌

(1) Huang Shuyuan 黃淑媛

(1) Huang Tingjian 黃庭堅

(1) Huang Weiliang 黃維梁

(1) Huang Wenyu 黃溫玉

(2) Huanxisha 《浣溪沙》

(1) Hubei 河北

(3) hui [grey] 灰 hui

(1) Hui [return] 回

(3) hui-wen-shih 回文詩 hui wen shi

(7) human figure 人物 renwu

(1) Hung-Chich 弘治 Hongzhi

(2) Huo Dao Ci 《獲稻詞》

(3) huo tzu 活字 huo zi

(1) I 夷 Yi

(1) I-tzu-shih 一字師 Yizishi

(1) Iau 堯 Yao

(1) Ieong Sao Leng, Sylvia 楊秀玲 Yang Xiuling

(5) Imperial Academy 國子監 Guozijian

(6) In the Rain 《雨中》 Yu zhong

(1) Ing郢 Ying

(6) Innocent Love 《赤子情》 Chizi qing

(7) intercalate moons 閏月 runyue

(5) International Asian History Society 國際亞洲歴史學會Guoji Yazhou lishi xuehui

(1) long-Fong-Kong 翁公綱 Weng Fanggang

(1) Iü-Iau 餘姚Yuyao

(1) Iüeh 粵 Yue

(1) Iun-Chou 永明 Yongming

(7) jade 玉 yu

(1) Jaing Jie 蔣捷

(2) Je san-shou 《熱三首》 Re san shou

(1) Ji Kun 紀坤

(1) Ji Yun 紀昀

(1) Jia Xuan 稼軒

(1) Jiagning 江寧

(1) Jiajing 嘉靖

(1) Jian An 建安

(2) Jiang Jin Jiu 《將進酒》

(1) Jiang Kui 姜夔

(1) Jiang Siyang 江思揚

(1) Jiang Yan 江淹

(1) Jiangling江陵

(1) Jiangsu 江蘇

(1) Jiaolan 交欄

(2) Jiaolanshan 《交欄山》

(1) Jiaqing 嘉慶

(1) Jin Guo Ping 金國平Jin Guoping

(1) Jin Guoping金國平

(3) jin斤

(1) Jinan 濟南

(1) Jinghai 鏡海

(2) Jinji - Zonglun 《晉記·轂論》

(2) Jimeng 《記夢》

(3) jingshi 京試

(1) Jishizhong 給使中

(2) Jiu Tang Shu 《舊唐書》

(2) Jiutan 《九嘆》

(1) Jiuzhou Shan 九洲山

(1) Jiuzhou 九洲

(1) Jiwangcheng 紀王城

(5) Joint Education Bulletin學聨報 Xuelian bao

(2) Juan Er 《卷耳》

(3) jueju 絕句

(1) Jurong 句容Jurong

(3) k'ai-k'ou 開口kai kou

(1) K'un-lun 昆侖Kunlun

(3) k'ung 空kong

(3) k'ung-hou 箜篌konghou

(2) Kang Chien 《綱鑑》Gangjian

(1) Kangxi 康熙

(1) Kau ti 高帝 Gaodi

(1) Kau 高 Gao

(1) Kau-Tsu 高祖 Gaozu

(1) Kiang 江 Jiang

(1) Kiang-Nan 江南 Jiangnan

(1) Kiang-Nun 江南 Jiangnan

(1) Kiang-Pei 江北Jiangbei

(1) Kiang-Su 江蘇Jiangsu

(7) king [monarch, sovereign]君 jun

(7) king 王 wang

(1) Kong Yiji 孔乙己

(3) kót fân 葛紛 gefen

(3) ku-feng 古風 gu feng

(2) Ku-han-yü-yu-fa-hsüeh hui-pien 《古漢語語法學匯编》Gu hanyu yufaxue huibian

(3) ku-t'i-shih 古體詩 gu ti shi

(3) kua 瓜 gua

(1) Kuang-Hsi 廣西 Guangxi

(1) Kuang 廣Guang

(1) Kuang-Tung 廣東 Guangdong

(3) kuanshu 寛恕

(1) Kui-fei 貴妃Gui Fei

(1) Kung-kung 共工 Gonggong

(3) kot fân 葛紛 gefen

(1) Lai 澧 Li

(2) Lai-ti ming-hua 《歷代名畫記》 Lidai minghua ji

(2) Lang-t'ao-sha 《浪淘沙》 Lang tao sha

(1) Langjiang 蘭江 Lanjiang

(7) language 文言

(1) Lao Zi 老子

(1) Lankao 蘭考

(2) Lao Zi Zhu 《老子註》

(1) Laolaoting 勞勞亭

(2) Lao Zi Liezhuan 《老子列傳》

(1) Le Tian 樂天

(3) lei 淚

(3) leizhu 淚竹

(1) Lei Chi Ngok 李志岳 Li Zhiyue

(3) li里

(1) LiBai李白

(1) Li Bo 李白 Li Bai

(1) Li Ch'ing-chao 李清照 Li Qingzhao

(1) Li Ho 李賀 Li He

(1) Li Huaimin 李懷民

(1) Li Jing 李景

(7) Li Mang Iang 李夢陽 Li Mengyang

(1) Li P'ing 李憑 Li Ping

(1) Li Po 李白 Li Bai

(1) Li Qingzhao 李清照

(1) Li Qunyu 李群玉

(1) Li Sao 《離騷》

(1) Li Shang-yin 李商隱 Li Shangyin

(1) Li Tai Bo 李太白 Li Taibai

(1) Li Wenyu 李問漁

(1) Li Xialing 李遐齡

(1) Li Yanfang 李艶芳

(1) Li Yü 李玉 Li Yu

(1) Li Yu 李煜

(1) Li Zhiyi 李之儀

(1) Li-Mang-Iang 李夢陽 Li Mengyang

(1) Liang Di 梁迪

(1) Liang Qichao 梁啟超

(1) Liang Yanming 梁彥民

(1) Liangguang Zongdu兩廣總督

(1) Liao Zixin 廖子馨

(5) Liberation解放Jiefang

(1) Libu Langzhong 吏部郎中

(1) Licheng 歷城

(3) lien 簾 lian

(1) Limeng 里蒙

(1) Lin Hui 林蕙

(1) Lin Qiong 臨邛

(1) Lin Zhongying 林中英

(1) Lingchuan 凌川

(1) Ling Chufeng 凌楚風

(1) Ling Dun 凌鈍

(1) Ling Jun 靈均

(1) Ling Ling 凌稜

(3) ling-long 玲瓏 linglong

(1) Lingding 零丁 Lingting

(1) Lingnan 嶺南

(1) Lingshan 靈山

(3) lingzhicao靈芝草

(3) lin 鄰

(7) literature 文學

(1) Liu Hsieh 劉勰 Liu Xie

(1) Liu Ji 劉基

(1) Liu Kezhuang劉克莊

(1) Liu Qinghua 劉青華

(1) Liu Xianbing 劉羨冰

(1) Liu Xiang 劉向

(1) Liu Xiaofen 劉熽芬

(1) Liu Xing Zi 流星子 Liu Xingzi

(1) Liu Xizai 劉熙載

(1) Liu Yong 柳永

(1) Liu Yuxi 劉禹錫

(1) Liu Zhan 劉瞻

(1) Liu Zongyuan 柳宗元

(3) liu 流

(1) Longmian 龍眠河

(3) longxianxiang 龍涎香

(3) longzhua 龍爪

(6) Losing in Love, Taking the Veil 《失戀與出家》 Shilian yu chujia

(7) lotus 芙 fu

(6) Love for Writing and Suicidal Conscience 《文字戀愛與自殺意識》 Wenzi lian'ai yu zisha yishi

(6) Love in Error 《錯愛》 Cuo ai

(5) Love Pea 紅豆 Hong dou

(6) Love, Happiness and Suffering 《愛情幸福與痛苦》 Aiqing xingfu yu tongku

(5) Lovers of Literature 以文會友Yiwen huiyou

(1) Lu Chi陸機 Lu Ji

(1) Lu Guimeng 陸龜蒙

(1) Lu Xun 魯迅

(1) Lu You 陸游

(1) Lu Zhi 魯直

(3) lü [law, role]律

(3) lu [deer, stag] 鹿

(3) lu [dew] 露

(3) lü-shih 律師 lüshi

(1) Luan Nan Sheng 樊南生 Luan Nansheng

(1) Luling 盧陵

(1) Lung-t'an 龍潭 Longtan

(3) luo 絡

(1) Luo-yang 洛陽 Luoyang

(1) Luoyang 洛陽

(3) lushi 律詩

(6) M and N 《M和N》 M he N

(1) Ma Zhiyuan 馬致遠

(2) Ma-wei 《馬嵬》 Ma wei

(6) Macao Collected Writings 《澳門筆匯 》Aomen bihui

(5) Macao Cultural Society 澳門文化學會 Aomen wenhua xuehui

(5) Macao Daily 澳門日報 Aomen ribao

(5) Macao League 澳門同盟會Aomen tongmenghui

(5) Macao Literary Forum 澳門言文學座談會 Aomen wenxue zuotanhui

(5) Macao Student 澳門學生 Aomen xusheng

(5) Macao University 澳門大學 Aomen daxue

(5) Macao Writers' Group澳門筆會 Aomen bihui

(5) Macao Writings 澳門筆匯 Aomen bihui

(1) Mai Mei-ch'iao 麥梅翹 Mai Meiqiao

(7) man 夫 fu

(1) Man蠻

(7) man/homo 人 ren

(3) manci 慢詞

(2) mandarin ducks and butterflies school 鴛鴦蝴蝶派 Yuanyang hudie pai

(3) manyu 蠻語

(1) Mao Dun 茅盾

(2) Mao Shi Zheng Yi 《毛詩正義》

(7) master 師shi

(5) May Fourth Movement 五四運動 Wusi yundong

(5) May Poetry Society 五月詩社 Wuyue shishe

(1) Mei Guangchen 梅光臣

(7) memory 憶 yi

(1) Meng De 孟德

(1) Meng Hao-jan 孟浩然 Meng Haoran

(1) Meng Haoran 孟浩然

(1) Meng Jun 孟君

(2) Meng You Tian Mu Yin Liu Bie 《夢游天姥吟留别》

(1) Meng Zi 孟子

(1) Mi-Kan 密根 Mi Gen

(5) Middle Kingdom 中國 Zhongguo

(1) Ming Huan 明皇

(1) Ming Tang 明堂

(1) Ming 明

(1) Ming-fei 明妃 Ming Fei

(3) minzuhua 民族化

(1) Mishujian 秘書監

(1) Mo Ji 摩詰

(5) Modern Poetry of Macao Review 澳門現代詩刊 Aomen xiandai shikan

(5) Modern Poetry 現代詩 Xiandaishi

(7) moon 月 yue

(5) mouse 鼠 shu

(7) mouth 口 kou

(1) Muiloi 梅來 Meilai

(6) My History as a Novelist《我的小説創作歷程》 Wo de xiaoshuo chuangzuo licheng

(6) My Thoughts are Empty 《我心素以閑》Wo xinsu yi xian

(2) My Weekly Diary 《我的周記》 Wo de zhouji

(1) Nalan Xingde 納蘭性德

(1) Nan Man 南蠻

(1) Nanjing 南京

(1) Nanking 南京 Nanjing

(1) Nanyang 南陽

(5) New China 新中國 Xinzhongguo

(5) New Educational System Decree 新學制令 Xinxuezhiling

(6) New Life 重生 Chongsheng

(6) New Middle Age《薪中年》 Xin zhongnian

(5) New Poetry 新詩 xinshi

(1) Ngan-Hui 安徽 Anhui

(1) Nie Hualing 聶華苓

(3) nien 棯 nian

(1) Ning-Üian 寧遠Ningyuan

(5) Northern and Southern dynasties 南北朝 Nanbeichao

(5) Northern Song 北宋 Beisong

(5) Northern Song 南宋 Nansong

(6) Nostalgia and Other Jottings 《懷舊和隨筆》 Huaijiu he suibi

(7) nothing 無 wu

(1) Nü-Ing 女英 Nüying

(1) Nü-wa 女媧 Nü Wa

(1) O-Uang 娥皇 e'huang

(6) Ocean Views《望洋小品》 Wangyang xiaopin

(7) old kingdom 故國 guguo

(6) On the intention of beautiful women at Jiahuan temple to change their clothes 《題家渙堂美人更衣圖》 Ti Jiahuantang meiran gengyi tu

(1) one 一 yi

(5) Open Door Policy 改革開放 gaige kaifang

(3) orchid 蘭花 lanhua

(8) oriolus sinensis 鶯 ying

(1) Ou Mun 澳門日報 Aomen Ribao

(7) out of life's crevice 從生活的夹縫中 cong shenghuo de jiafeng zhong

(1) Ouyang Xiu 歐陽修

(1) Ouyang Zi 歐陽子

(5) Overseas Chinese Journal 華僑報 Huaqiao bao

(5) Overseas People Chinese Journal華僑報 Huaqiao bao

(3) p'ai-hua 徘徊 paihuai

(2) P'ai-uên-iün-fu i《佩文韻府》Peiwen yunfu

(1) P'ang-lai Dead Sea 蓬萊(四海) Penglai (sihai)

(1) P'ang-lai 蓬萊 Penglai

(1) P'ang-lai-hsien-kwan 蓬萊仙觀 Penglaixianguan

(3) p'ao 跑 pao

(3) p'i p'a 琵琶 pipa

(3) p'o kua 破瓜 po gua

(3) pa 巴 ba

(3) pa-kua 八卦 bagua

(8) pachinus angulatus 葛 ge

(3) pai-hua 白話 baihua

(1) pan 半 ban

(1) Pan Riming潘日明

(3) pao 包 bao

(7) parents 親 qin

(7) passion 情 qing

(5) Patriotic Awakening Movement 愛國覺醒運動 Aiguo juexing yundong

(1) Pei Di 裴迪

(1) Peipu 佩浦 Peipu

(1) Penglaishan 蓬萊山

(6) People 《人物》 Renwu

(7) perfect beauty 美人 meiren

(8) persea nan-mu 楠人 nanmu

(1) Pien-Kung 邊貢 Bing Gong

(1) Pili 霹靂

(1) Po Chü-i 白居易 Bai Juyi

(3) po 八 ba

(1) Po-Ia 伯牙 Bo Ya

(5) Poetic Saint 詩聖 Shisheng

(5) Poetry, Prose and Novel Creative Writing Prize 詩歌散文小説創作奨 Shige sanwen xiaoshuo chuangzuo jiang

(6) Ponuguese and Chinese People 《葡國人與中國人》 Puguo ren yu Zhonguo ren

(6) Pu-sa man 《菩薩蠻》 Pusaman

(5) Purple Emperor 紫皇 Zihuang

(6) Pusaman 《菩薩蠻》

(2) Qi Bu Shi 《七步詩》

(1) Qian Chengzhi 錢澄之

(1) Qian Daxin 錢大昕

(1) Qianlong 乾隆

(2) Qiyue 《七月》

(1) Qin Guan 秦觀

(1) Qin Mu秦牧

(1) Qin (dynasty) 秦

(3) qin [ musical instrument] 琴

(3) qing [ancient percussion instrument]磬

(1) Qing [purity] 清

(2) Qingdai Aomen shi zhong guanyu tianzhujiao de miaoshu 《清代澳門詩中關於天主教的描述》

(1) Qingiang 慶陽 Qingyang

(1) Qing Miao 清廟

(1) Qingtian 青田

(1) Qiong Yao 瓊瑤

(2) Qishi ganjiu 《七十感舊》

(3) qiu yue 秋月

(2) Qiupu Ge 《秋浦歌》

(3) qiyan 七言

(3) qi 憩

(1) Qu Dajun 屈大均

(1) Qu Yuan 屈原,屈子

(3) qu 曲

(3) que ming ji 鵲鳴吉

(3) quzici曲子詞

(7) rain 雨 yu

(7) raindrops falling from the almond tree flowers, soon wil water her dress 霑衣欲濕杏花雨 zhanyi yushi xinghua yu

(1) Rao Zhang 饒章

(3) ren [man] 人

(3) ren [compassion]仁

(3) ren'ai仁愛

(1) Renzi 壬子

(7) rhyme 青 qing

(3) ri 日

(7) river 江jiang

(1) Rong Ruo 容若

(1) Ruan Yuan 阮元

(1) Rui Ji 瑞己

(2) Rumengling 《如夢令》

(1) Sa Duci 薩都刺

(1) San-Mi 辛巳 Xinsi

(1) San-t'ai 三才 san cai

(1) Sanba Jingyuan 三巴靜院

(2) Sanba xiaozhong 《三巴曉鐘》

(2) Sanbantang 《三巴堂》

(3) sancong side 三從四德

(1) Sanfoqi 三佛齊

(1) Sanshan 三山

(1) Sanxiandao 三仙島

(3) san 心 xin

(7) sea 海 hai

(6) Series of Writings on Men and Women 《男女篇系列》Nannü pian xilie

(6) Seven Stars 《七星篇》Qixing pian

(1) Sha Meng 沙蒙

(1) Shan-Hsi 山西 Shanxi

(1) Shandong 山東

(1) Shang [consult] (dynasty)商

(1) Shangdong 山東 Shandong

(1) Shangu Daoren 山谷道人

(3) shang (to be born, to live, to emmerge, to grow, to produce) 生 sheng

(1) Shanshuiyin 山水音

(1) Shanxi 山西

(1) Shao Weng 少翁

(1) Shao You 少游

(1) Shen Deqian 沈德潛

(1) Shen Jinxue 沈謹學

(1) Shen Shangqing 沈尚青

(1) Shen Shi 沈實

(2) Shen si Shan Shilu 《沈四山人詩錄》

(1) Shen Yue 沈約

(1) Shen-si 山西 Shanxi

(1) Sheng Yu 勝欲

(3) sheng笙

(2) Sheng-sheng man 《聲聲慢》 Shengsheng man

(3) Shengshengman 《聲聲慢》

(1) Shenzhen 深圳

(2) Shi Jing 《詩經》

(7) shine 明 ming

(1) Shi Jishan 釋跡删

(1) Shi Ling 石棱

(1) Shi Runzhang 施閏章

(1) Shi T'ao 石濤 Shi Tao

(3) shi tzu 死字 si zi

(3) shi 詩

(3) shi-ci 詩詞 shici

(1) Shi-hao 石壕 Shihao

(3) shici 詩詞

(2) Shih-ching 《詩經》 Shi Jing

(2) Shih-hua 《詩話》 Shihua

(1) Shijing 《詩經》

(7) shinning 灩 yan

(1) Shizimen 十字門

(1) Shu Shi 蘇軾

(1) Shu 蜀

(3) shuang-sheng 雙聲 shuangsheng

(3) shuangsheng 雙聲

(2) Shu Huai 《述懷》 Shuhuai

(2) Shuifu Yao 《水夫謠》

(1) Shumiyuan Youlangguan 樞密院右郎官

(1) Shumiyuan 樞密院

(1) Shun 舜 Shun

(1) Si Juan 斯雋

(1) Si Ren 斯人

(2) Si-an li 《新安吏》 Xin an li

(1) Sichuan 四川

(3) side 四德

(1) Sikong Tu司空圖

(3) Silence 《習靜》 Xi jing

(1) Sima Xiangru 司馬相如

(1) Sin-T'ing 新亭 Xinting

(1) Singtao Yatboh 《星岛日報》 Xingdao Ribao

(1) Singtso 星岛 Xingadao

(5) Six Dynasties 六朝 Liuchao

(6) Sixth Edition 《六出集》 Liu chu ji

(7) sky 天 tian

(5) Snow Society 雪社 Xueshe

(6) Something Worth Talking About《有柳之談》 You liao zhi tan

(7) son 子 zi

(2) Song Chiu Wei lui-ti 《送丘為落第歸江東》 Song Jiu Wei lui di gui Shagdong

(1) Song 宋

(2) Song Yang-shan-jen kui Song-shan 《送楊山人歸嵩山》 Song Yangshanren gui Songshan

(1) Sou Xin 楗信

(5) Southern Tang 南唐 Nantang

(5) Southern Yue 南越 Nanyue

(3) ssu [thought, desire] 思 si

(3) ssu [thread, silk] 絲 si

(1) Ssû-chuan四川 Sichuan

(6) Star Collection 《星星集》 Xingxing ji

(7) style 文風 wenfeng

(1) Su Dongpo 蘇東坡

(1) Su Hong 肅紅

(2) Su Nongjia 《宿農家》

(1) Su Shi 蘇軾

(1) Su Tong-po 蘇東坡 Su Dongpo

(1) Sun Zhongshan 孫中山

(1) Sung-Iü 宋玉 Song Yu

(2) Suzhongqing 訴衷情

(1) Suzhou 蘇州

(2) T'ing Ying-shih t'an-ch'in 《聼頴師彈琴》 Ting Yingshi tanqin

(3) t'uan-yin 團音 tuanyin

(1) Ta-Ssi-Yang-Kuo 大西洋國 Da Xi Yang Guo

(1) Tai Bai 太白

(1) Tai Xu 太虚

(1) Tai-shan 太山 Taishan

(1) Tai-Tsu 太祖 Taizu

(1) Taifu Shaoqing 太府少卿

(1) Taiyuan 太原

(6) Tales from a Western Window《西窗小語》 Xichuang xiaoyu

(1) T'ang 唐

(1) Tang Meixiao 湯梅笑

(1) Tang Xianzu 湯顯祖

(1) Tang Yifen 湯貽芬

(1) Tang Yin 唐寅

(1) Tang 唐

(1) Tao Li 陶里

(1) Tao Qian陶潛

(1) Tao Xingzhi 陶行知

(1) Tao Yuanming 陶淵明

(3) tao [to tell, narrate] 道 dao

(3) tao [road] 道

(3) tao-k'u 道苦 dao ku

(2) Te ti hsiao-hsi 《得弟消息》 De di xiaoxi

(7) terrace of the king of Iüeh 越王臺 Yuewangtai

(7) terrace 臺 tai

(6) The 'Mask' of Woman 《女人畫皮》 Nüren 'huapi'

(6) The Age Secret 《年齡的秘密》 Nianling de mimi

(6) The Beggar Xingqizhe《行乞者》

(6) The Clouds and the Moon Yun he yue《雲和月》

(6) The development of women's writing in Macao 《澳門女性文學的發展概況》

(6) The Diary of Madam Sha Fei 《莎菲女士日記》 Sha Feinüshi riji

(6) The Famous Wife《家有名妻》 Jiayouming qi

(6) The Flower Seller's call and the Flowerseller 《賣花聲與賣花人》Mai huasheng yu maihuaren

(6) The Grove by the Beach 《海灘的綠叢》 Haitan de lücong

(6) The Livelihood 民生報 Minshengbao

(6) The Love Nightmare 《愛的夢魘》 Ai de mengyan

(5) The Macao Times 澳門時報 Aomen shibao

(5) The New Voice 新生報 Xinsheng bao

(6) The Odoriferous Orchid 猗蘭操 Yilancao

(6) The Origins of Classic Poetry 《古詩源》 Gushi yuan

(6) The Outlander of Ing《郢客》 Yingke

(6) The Philosophy of Love 《愛的哲學》 Ai de zhexue

(5) The Popular 平民報Pingmin bao

(7) the princesses went to live in the islets of the North 帝子降兮北渚 Dizi jiangxi beizhu

(5) The Public 大眾報 Dazhong bao

(6) The Revolution Brings Love 《革命加戀愛》 Geming jia lian'ai

(6) The Scavenger 《拾荒者》 Shihuangzhe

(6) The Second Wife of Hsiang 《瀟湘夫人篇》 Xiaoxiang furen pian

(6) The Shadow 《影子》 Yingzi

(6) The Story of Miss Aling 《阿玲小姐的故事》 Aling xiaojie de gushi

(5) The Sun Daily 朝陽日报 Chaoyang ribao

(5) Three Rivers 三江 Sanjiang

(5) The Torrent of the Mountain 山水音 Shanshuiyin

(6) The Tree of Love 《愛心樹》 Aixin shu

(6) The Woman has Died 《女人死了》 Nüren sile

(6) The World 《天下》 Tianxia

(6) The Young Couple 《小夫妻》 Xiao fuqi

(6) The Young Sons Swindle Old Age 《少年子弟江湖老》 Shaonian zidi jianghu lao

(6) Third Wedding Anniversary 《結婚三周年紀念》 Jiehun san zhounian jinian

(6) Three Leaves Green 《三葉青》 Sanyeqing

(7) three 三 san

(1) Thee Kingdoms 三國 San'guo

(7) thuja 柏 bai

(7) thunder 霹靂 pili

(7) thunder-lightning 雷霆 leiting

(2) Ti Xiyanghua 《题西洋畫》

(1) Ti Ya 梯亞

(3) Ti滴 di

(1) Tian Shi 天赐

(1) Tianhou 天後

(2) Tianyuan Zashi Zhier 《田園雜詩之二》

(3) tianzi cai sangzi 添字采桑子

(7) tide 潮 chao

(3) tieh-yun 迭韻 dieyun

(2) Tien-lun lun-wen 《典論·論文》 Tianlun lunwen

(1) Tien-Tzü 天賜 Tian Ci

(2) Ting Xianshan yizhe 《聽香山譯者》

(2) Ting Xiyang yinü cao yangqin 《聽西洋夷女操洋琴》

(1) Ting-Shih 廷實 Ting Shi

(7) to return 反 fan

(3) tong tzu 動字 dong zi

(5) Tongcheng School 桐城派 Tongcheng pai

(3) tongshi 通事

(3) tongyi 通譯

(1) Tongzhi 同知

(2) Touxian 《偷閑》

(7) transformation 化 hua

(3) ts'an 蠶 can

(3) ts'an-mien 纏綿 chanmian

(1) Ts'ao P'ei 蓸丕 Cao Pi

(1) Ts'ui Hao 崔颢 Cui Hao

(3) ts'i 氣 qi

(3) tsi 詞 ci

(1) Tsang-U 蒼悟 Cang Wu

(3) tsao-sheng-tzu 早生子 zao sheng zi

(3) tsao-tzu 棗子 zao zi

(2) Tsu ching fu Feng-hsien-hsien yong-huai wu-pai tsu 《自京赴奉先縣詠懷五百字》 Zi jing fu Fengxian xian yonghuai wubai zi

(1) Tu Fu 杜甫 Du Fu

(1) Tu Mu 杜牧 Du Mu

(1) Tu Shen-yen 杜審言 Du Shenyan

(3) tu-chän 杜鵑 dujuan

(1) Tui Zhi 退之

(1) Tung-ting 洞庭 Dongting

(3) tusheng 土生

(6) Two Poems from Taoyuan 《桃園即事二道》 Taoyuan jishi ershou

(7) two 二 ren

(3) tz'u 詞 Ci

(3) tzu-yen 字眼 zi yan

(1) Ü 禹 Yu

(1) U-Ch'ang 武昌 Wuchang

(2) U-ch'ao-pieh-ts'ai-shih-chi 《五朝别裁詩集》 Wuchao biecai shiji

(1) U-Hsien 吳縣 Wuxian

(1) Uan-Cheng 文成 Wen Cheng

(2) Uan-hsuan 《文選》 Wenxuan

(1) Vang-I 王逸 Wang Yi

(1) Uang-Iang-Ming 王陽明 Wang Yangming

(1) Uang-Po-an 王伯安 Wang Bo'an

(1) Uang-Shau-Jen 王守仁 Wang Shouren

(1) Uang-T'ing-Hsiang 王廷相 Wang Tingxiang

(1) Uang-Tse-Heng 王子衡 Wang Ziheng

(1) Uei-T'o 尉佗 Wei Tuo

(1) Ün-mang 雲夢 Yunmeng

(6) Unmotheriy Mother 《媽太不像媽》 Ma tai buxiang ma

(1) Va Kio 華僑報 Huaqiao bao

(5) Voice of Poetry 詩聲 Shisheng

(5) Wan Yue School 婉約 Wan Yue

(3) wang [possessed, not possessed] 惘

Wang [king] (forename) 王

(1) Wang Anshi 王安石

(1) Wang Bi 王弼

(1) Wang Ch'ang-ling 王昌齡 Wang Changling

(1) Wang Chao-chün 王昭君 Wang Zhaojun

(1) Wang Chih-huan 王之渙 Wang Zhihuan

(1) Wang Guowei 王國維

(1) Wang Haohan 汪浩翰

(1) Wang He 王和

(1) Wang Houlai 汪後來

(1) Wang Jian 王建

(1) Wang Li 王力 Wani

(1) Wang Liesheng 王列生

(1) Wang Shizhen 王士禎

(1) Wang Shu 萬樹

(1) Wang Wan 汪婉

(1) Wang Wei 王維

(1) Wang Yongsou 王慵叟

(1) Wang Yucheng 王禹偁

(1) wang惘

(2) Wangjiangnan 《望江南》

(1) Wanli 萬歷

(1) Wanshu萬樹

(5) War o Resistance against Japan 抗日戰爭Kangri zhanzheng

(5) Warring States 戰國 Zhan'guo

(8) water 汨 shui

(7) water水 shui

(7) wave波 bo

(6) Waves of Feeling《心潮集》 Xinchao ji

(1) Wei Chuang 韋莊 Wei Zhuang

(1) Wei Lingxin 危令欣

(1) Wei Ming 葦鳴

(1) Wei Yuan 魏源

(1) Wei Zhuang 韋庄

(1) Wei 魏

(2) WeichuanTianjia 《渭川田家》

(1) Wen Hou 文後

Wen1 Ch'i wei chu 文以氣為主 Wen yiqi weizhu

(1) Wen Tingyun 溫庭筠

(3) wen [trace, imprint] 文

(3) wen [understand] 聞

(2) Wen-fu 《文賦》 Wen fu

(2) Wen-hsin tiao-long 《文心雕龍》 Wenxin diaolong

(1) Wen-k'ui-hsing文魁星 Wen kui xing

(1) Wen-t'ai-shih 聞太師 Wen tai shi

(1) Wen-wang 文王 Wen Wang

(3) wen-yen 文言 wen yan

(5) Western Han 西漢Xi Han

(7) wild goose雁 yan

(6) Woman and the Revolution 《女人與革命》 Nüren yu geming

(3) Wosu 握粟

(1) Wu 吳

(1) Wu Cheng'en 吳承恩

(1) Wu Chih 吳質 Wu Zhi

(1) Wu Dai 五代 Wudai

(1) Wu Guan 務觀

(1) Wu Guochang 吳國昌

(1) Wu Li 吳歷

(1) Wu Lang吳郎

(1) Wu Xingzuo 吳興柞

(1) Wu Yushan吳漁山

(2) Wu Yushan tianxue shi yanjiu 《吳漁山天學詩研究》

(1) Wu Zhenni 吳珍妮

(3) wu-sheng-shih無聲詩 wu sheng shi

(1) Wudai 五代

(1) Wuliu Xianheng 五柳先生

(3) wulü 五律

(2) Wuxing Xinti《吳興新提》

(3) wuyan 五言

(1) Xia夏

(1) Xia Yan 夏衍

(1) Xiangshan 香山

(1) Xiangchou鄉愁

(3) xiaoling 小令

(2) Xiaowan《小宛》

(2) Xiaoya《小雅》

(3) xiao簫

(1) Xie Lingyun 謝靈運

(1) Xie Mian 謝冕

(3) xiejing寫景

(3) xieqing 寫情

(3) ximi西米

(2) Xin du ben 《新讀本》

(1) Xin Qiji辛棄疾

(1) Xinaling 縣令

(1) Xingcha Shenglan 《星槎勝覽》

(1) Xingzuo星座

(5) Xinhai revolution 辛亥革命 Xinhai geming

(1) Xinhui新會

(2) Xiyang fengqin《西洋風琴》

(1) Xiyang Tang 西洋堂

(1) Xsü-Chên-Ch'ing 徐禎卿 Xu Zhenqing

(1) Xu Dishan許地山

(1) Xu Chi 徐遲

(1) Xu Shuofang 徐朔方

(1) Xu Zhongjie 徐忠杰

(1) Xuantong 宣統

(3) xue雪

(2) Xuliao Ci《墟了詞》

(3) xunbian 巡邊

(1) Xuwen 徐聞

(1) Ya Hou 牙厚

(3) ya ming xiong 鴉鳴凶

(1) Yan Qin 嚴沁

(1) Yan Shu晏殊

(2) Yang Ch'i《飬氣》 Yangchi

(1) Yang Chengzhai 楊誠齊

(1) Yang Wanli 楊萬里

(3) yang [positive, 'sun'] — /陽

(1) Yang [tree] (forename)楊 Yang

(3) yang [swallow, wild goose] 雁 yan

(1) Yang-tse-kiang 揚子江,長江 Yangzijiang, Changjiang

(1) Yangtze揚子 Yangzi

(1) Yao Ding 姚鼎

(2) Ye Si《夜思》 Yesi

(1) Ye-ch'eng 鄴城 Yecheng

(1) Yelü Chucai 耶律楚材

(1) Yi An Jushi 易安居士

(1) Yi Da 依達

(1) Yi Heng 以行

(1) Yi Ling 懿靈

(1) Yi Shan義山

(1) Yi Shu亦舒

(1) Yifeng 儀封 Yifeng

(3) Yihai 乙亥

(3) yijing gaoshen 意境高深

(1) Yilangchao《猗蘭操》 Yilancao

(1) Yin Falu 陰法魯

(1) Yin Guangren 印光任

(1) Yincai 銀彩

(3) ying 鶑

(1) Yingzhou 瀛洲

(2) Yinjiu 《飲酒》

(2) Yinshui Xing 《引水行》

(2) Yipu Zhuzhi Ge 《藝圃竹枝歌》

(3) yisheng tianci 依聲填詞

(3) yong 涌

(1) Yong Shu 永叔

(1) Yongzheng 雍正

(2) You 《若》 Ruo

(1) You An 幼安

(2) You Huan Ji Wen《游宦紀聞》

(2) You kan 《有感》 Yougan

(1) You Qin 尤琴

(1) You Zi 尤子

(1) Youshiyi 右拾遺

(5) Youth Literature Prize 青年文學奬 Qingnian wenxue jiang

(3) yu 玉

(1) Yu Boya 俞伯牙

(1) Yu Feng 于逢

(1) Yu Guangzhong 余光中

(2) Yu jieyuan 《玉階怨》

(2) Yu Puji Changyuan ji donglin zhuzi 《寓普濟禪院寄東林諸子》

(1) Yu Qian 于謙

(1) Yu Wen 玉文

(1) Yu Wenling 宇文玲

(1) Yu Xi Sheng 玉谿生

(1) Yuan 元

(1) Yuan Haowen 元好問

(1) Yuan Liang 元亮

(1) Yuan Mei 袁枚

(1) Yuan Shikai 袁世凱

(1) Yüan-ti 元帝 Yuandi

(3) yuanwangsun 怨王孫

(3) yue 月

(3) yuefu shi 樂府詩

(1) Yüeh-fu 樂府 [Academy of Music] Yuefu

(1) Yuemei 月美

(1) Yuexiu 越秀

(3) yujia'ao 渔家傲

(1) Yun Duhe 雲独鶴

(1) Yushi 御使

(3) yutiquan 玉體泉

(1) Yuxue 宇雪

(1) Yuyang Shanren 漁洋山人

(1) Zha Shenxing 查慎行

(1) Zhang Ailing 張愛玲

(1) Zhang Ji 張籍

(1) Zhang Jiuling 張九齡

(1) Zhang Kangkang 張抗抗

(1) Zhang Qu 張渠

(1) Zhang Rulin 張汝霖

(1) Zhang Ruo-xu 張若虚 Zhang Ruoxu

(1) Zhang Tianyi 张天翼

(1) Zhang Wenqin 章文欽

(1) Zhang Ying 張英

(1) Zhancai 展才

(1) Zhangcheng 占城

(3) zhangduanju 長短句

(3) zhanyi 霑衣

(1) Zhao Jinmei 趙盡美

(1) Zhao Liancheng 趙連城

(2) Zhao Mei Zhan Yan 《昭眛詹言》

(1) Zhao Mengfu 趙孟頫

(1) Zhao Tuo 趙佗

(1) Zhejiang 浙江

(1) Zheng He 鄭和

(1) Zheng Miaoshan 鄭妙姗

(1) Zheng San 正三 Zheng San

(1) Zhengzhou 鄭州

(1) Zhi 沚

(1) Zhizhai 直齊

(1) Zhizhou 知州

(1) Zhong Yang 重陽 Chongyang

(1) Zhong Qishao 鍾啟紹

(1) Zhong Yin 鍾隱

(1) Zhong Ziqi 鐘子期

(3) zhongdiao 中調

(2) Zhongguozhou 《中國愁》 Zhongguo chou

(1) Zhongshan Daxue 中山大學

(1) Zhongshu Sheren 中書舍人

(3) zhongshu 忠恕

(2) Zhongxi jiaotong shi 《中西交通史》

(1) Zhou Kangxie 周康燮

(2) Zhou Li 《周禮》

(1) Zhou Peixian 周佩賢

(1) Zhou Tong 周桐

(1) Zhu Maoli 朱毛里

(1) Zhu Qingyu 朱慶餘

(1) Zhu Yizun 朱彝尊

(1) Zhu Zhenyu 朱真淤

(1) Zhuang Zi 莊子

(2) ZhuangZi: TianxiaPian 《庄子·天下篇》

(2) Zhujiang fengshi ji 《珠江奉使記》

(2) Zhuo Chuan Xing 《捉船行》

(1) Zhuo Wenjun 卓文君

(1) Zhushan 竹山

(2) Zhuzhi Ci 《竹枝詞》

(1) Zi Feng 紫風

(1) Zi Huang 子桓

(1) Zi Mei 子美

(1) Zi Heng 子衡

(3) ziran 自然

(2) Zuihuayin 《醉花陰》

start p. 249
end p.