Zhang Daqian’s Imitated Dunhuang Frescoes and Da Feng Tang’s Seals Exhibition

18/3 - 20/5/2001 10:00 - 19:00     Macao Museum of Art     5