Göran Malmqvist e a Literatura Chinesa Contemporânea

Göran Malmqvist é um estudioso de longa data de sinologia, teve traduzido para sueco um total de 50 volumes de obras chinesas da antiguidade, tempos medievais, tempos modernos e da actualidade, incluindo os romances e obras dramáticas de Shen Congwen, Gao Xingjian e Mo Yan, entre outros, e poemas de Wen Yiduo, Ai Qing e Bei Dao, entre outros. Durante a sua presidência da Associação Europeia de Estudos Chineses, Malmqvist editou e reuniu cem sinólogos europeus para a compilação da obra Um Guia para a Literatura Chinesa 1900-1949.

Göran Malmqvist traduziu inúmeras obras em chinês, passando para sueco, nos últimos 50 anos, obras de poesia chinesas desde o Movimento de 4 de Maio (o primeiro movimento anti-imperialista na história moderna da China), incluindo obras de: Hu Shih, Liu Fu, Guo Moruo, Bing Xin, Zhu Ziqing, He Zhisan, Liu Dabai, Li Jinfa, Guo Shanyu, Ye Shanzhi, Yang Zhifu, Wen Yiduo, Feng Zhi Bian Zhilin, Chen Jingrong, Feng Naichao, Tian Jian, Cao Xinzhi, Zheng Min, Xin Di, Feng Wenbing, Zheng Zhenduo, Rao Mengkan, Zong Baihua, Dan Mai, Zang Kejia, Ai Qing, Dai Wangshu, Zhao Puchu, Li Yang, Wang Yaping, Sha Ou, Wang Zuoliang, Wen Jie, Wei Chuantong, Dong Zhangxing, Xu Chi, Mao Zedong, Zhang Zhimin, Wang Laojiu, Zheng Chengyi, Li Xue’Ao, Zhao Peizhong, Rao Jie Ba Sang, Ge Bizhou, Yi Mingzhu, Bei Dao, Gu Cheng, Shu Ting, Mang Ke, Duo Duo, Jiang He, Yang Lian e Yan Li. Traduziu também poetas de Taiwan, incluindo: Yang Hua, Ji Xian, Fu Luo, Luo Men, Yu Guangzhong, Shang Qin, Ya Xian, Yang Mu, Luo Qing, Xiang Yang e Xia Yu. Traduziu ainda para sueco obras de ficção do mesmo período, nomeadamente dos autores Lu Xun, Lao She, Shen Cong Wen, Sun Li, Hao Ran, Zhang Xianliang, Li Rui, Gao Xingjian, Yang Fangfang, Cao Naiqian, Mo Yan, Wang Anyi, Yu Hua e Su Tong. Em 2011, Malmqvist traduziu uma selecção de poemas de Yang Mu, tradução que lhe valeu o prémio Livro de Arte do Ano da Biblioteca Nacional da Suécia.