newstemplate
  lan
newstemplate
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Msearch
 
  進階

澳門藝術節
共 21 筆記錄
標 題

日 期

地 點
票 價
場 刊
1/3/2003
~
2/3/2003
議事亭前地、紀念孫中山巿政公園
免費入場
3/3/2003
孫中山公園
免費入場
4/3/2003
孫中山公園
免費入場
5/3/2003
文化中心綜合劇院
120 / 80 / 60
7/3/2003
~
8/3/2003
大堂巷七號-盧家大屋金玉堂
80
8/3/2003
文化中心廣場
免費入場
11/3/2003
~
12/3/2003
澳門旅遊塔會展娛樂中心劇院
150 / 100 / 60
14/3/2003
~
16/3/2003
大堂巷七號-盧家大屋金玉堂
80

 


New Page 9

瞉喲孵亥踹踹撅