newstemplate
  lan
newstemplate


 

 

 

 

 

 

 

 

 


incnewsC
 
粵劇《趙子龍保主過江》
澳門粵劇曲藝總會

计秖9

 

 
兒童劇場《魔法寶石》
澳門小山藝術會

计秖14

 

 
婺劇《白蛇前傳》
浙江婺劇團

计秖12

 

 
《琴動山河》
澳門中樂團音樂會

计秖10

 

 
《心中花園》
澳門演藝學院青年舞蹈團

计秖18

 

 
《百藝看館》
大型戶外公開展演

计秖50

 

  
New Page 9

婢抽杸鐗瑰垾琛屾斂鍗鏀垮簻鏂囧寲灞