newstemplate
  lan
newstemplate


 

 

 

 

 

 

 

 

 


incnewsC
 
舞箴
西迪.拉比.切克歐與少林武僧(英國/中國內地)

计秖23

 

 
室內歌劇《文姬》
林品晶

计秖25

 

 
犀牛
澳門戲劇農莊

计秖12

 

 
林昭亮與澳門樂團


计秖6

 

 
鬼馬姊妹花
英國1927藝團

计秖18

 

 
《夢斷香銷四十年》(9/5)、《拉郎配》(10/5)
澳門粵劇曲藝總會

计秖14

 

  
New Page 9

婢抽杸鐗瑰垾琛屾斂鍗鏀垮簻鏂囧寲灞